Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Veiligheidsscholing staat ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer: 80633994, gevestigd Zonnehof 202, 2632BM te Nootdorp

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die Veiligheidsscholing contracteert of zal contracteren;

opdracht: alle diensten die Veiligheidsscholing verricht in opdracht van een opdrachtgever, zulks in de ruimste zin van het woord;

cursus(sen): alle door Veiligheidsscholing verzorgde vormen van opleiding, training of een informatiebijeenkomst;

cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding die Veiligheidsscholing verzorgt;

aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen;

cursusdag: de dag of het dagdeel waarop de cursus plaatsvindt;

open Cursus Training: training die wordt verzorgd door Veiligheidsscholing en waarvoor een cursist zich individueel inschrijft. Deze cursus vindt plaats met cursisten van andere organisaties;

in-company Training: een op maat gemaakte cursus die slechts voor werknemers van een specifieke onderneming plaatsvindt; lesgeld: het bedrag dat voor deelname aan een specifieke cursus betaald dient te worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Veiligheidsscholing en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Offertes

De door Veiligheidsscholing uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden herroepen worden. Zij zijn geldig gedurende 4 weken, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde vergoedingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Veiligheidsscholing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de door Veiligheidsscholing verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de cursist de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van cursisten aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van Veiligheidsscholing

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Veiligheidsscholing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Veiligheidsscholing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Veiligheidsscholing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Veiligheidsscholing zijn verstrekt, heeft Veiligheidsscholing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Veiligheidsscholing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de opdracht is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Veiligheidsscholing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens Veiligheidsscholing in verzuim komt te verkeren.

2. Veiligheidsscholing behoudt zich het recht voor afwijzend over een inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is Veiligheidsscholing gerechtigd om cursussen samen te voegen met een andere cursuslocatie, dan wel door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. Veiligheidsscholing behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de docent of trainer. De cursist kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

Artikel 6: Cursusregels

1. Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Veiligheidsscholing in het algemeen belang heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent of trainer verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld.

2. Veiligheidsscholing behoudt zich tevens het recht voor om een cursist voorafgaande aan de cursus van deelname uit te sluiten indien Veiligheidsscholing van oordeel is dat de cursist, om wat voor reden dan ook, niet capabel is tot deelname.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Veiligheidsscholing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal Veiligheidsscholing opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Veiligheidsscholing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van artikel 7 lid 3 zal Veiligheidsscholing geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8a Opzegging/annulering/verplaatsing Open Cursus trainingen

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door de opdrachtgever is zij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Veiligheidsscholing naar eigen inzicht steeds het recht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te accepteren.

4. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

5. Ziekte of verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de overeenkomst.

6. Opdrachtgever kan deelname aan een cursus schriftelijk annuleren. Tot vier weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd.

7. Indien een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd kan worden, kan de cursist, indien het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus of een andere cursusplaats deelnemen, tegen betaling van € 35,00 administratiekosten per cursusdag. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk 15 werkdagen voor de initiële cursusdag schriftelijk ingediend worden. Verschuiving binnen 7 werkdagen, voor aanvang van de cursus, is mogelijk tegen betaling van € 45,00 per cursusdag.

8. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de cursus deze geheel te annuleren, waarbij zij de helft van het cursusgeld verschuldigd is. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

Artikel 8b Annuleringsvoorwaarden In Company Trainingen

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Veiligheidsscholing altijd het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren.

4. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus. Vanaf 4 weken (20 werkdagen) tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

5. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door Veiligheidsscholing verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van deelnemers aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Veiligheidsscholing

6. Veiligheidsscholing heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiten laat iedere verplichting tot betaling van het cursus onverlet.

7. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1.De vorderingen van Veiligheidsscholing op de opdrachtgever zijn onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar in de volgende niet-limitatief genoemde, gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Veiligheidsscholing omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Veiligheidsscholing goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Veiligheidsscholing de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; – bij faillissement, surseance van betaling of indien de opdrachtgever is toegelaten tot de WSNP.

2.In de genoemde gevallen is Veiligheidsscholing bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Veiligheidsscholing schadevergoeding te vorderen.

3.Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Veiligheidsscholing zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Veiligheidsscholing bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Overmacht

1. Veiligheidsscholing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Veiligheidsscholing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veiligheidsscholing niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen: stakingen in andere bedrijven dan die van Veiligheidsscholing stakingen in het bedrijf van Veiligheidsscholing, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Veiligheidsscholing afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.

3. Veiligheidsscholing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Veiligheidsscholing haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Indien Veiligheidsscholing voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de cursusdag schriftelijk te worden gemeld aan Veiligheidsscholing

2. Indien een klacht gegrond is biedt Veiligheidsscholing aan dat de betreffende cursist alsnog deelneemt aan een cursus, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Veiligheidsscholing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. (Aansprakelijkheid).

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het cursusgeld bestaan.

Artikel 12. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Veiligheidsscholing geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij aanvang van uitvoering van de opdracht is Veiligheidsscholing gerechtigd gedeeltelijke/ algehele betaling te verlangen.

5. Indien Veiligheidsscholing met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Veiligheidsscholing niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Veiligheidsscholing zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

6. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld is in artikel 6:119a BW verschuldigd.

2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

5. Indien Veiligheidsscholing zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Veiligheidsscholing is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van Veiligheidsscholing

2. Veiligheidsscholing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

3. Veiligheidsscholing is jegens de opdrachtgever en de cursisten(en), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.

4. Veiligheidsscholing is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal, in adviezen en (advies)producten of tijdens de cursus of training verkondigd.

5. Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van Veiligheidsscholing dient te komen dan is de aansprakelijkheid van Veiligheidsscholing in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Veiligheidsscholing komt.

6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximum van € 1.000,–.

Artikel 15. Geheimhouding en verwerken Persoonsgegevens (AVG)

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Door opdrachtgever aan Veiligheidsscholing verstrekte persoonsgegevens zullen door Veiligheidsscholing niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht tenzij Veiligheidsscholing op grond van de wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.

3. Voor zover de opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens (verstrekt door Veiligheidsscholing) verwerkt, zal de opdrachtgever de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).Opdrachtgever vrijwaart Veiligheidsscholing tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van het door opdrachtgever niet handelen in overeenstemming met de AVG.

4. Veiligheidsscholing zal technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

5. Veiligheidsscholing staat er voor in dat een ieder die handelt namens Veiligheidsscholing, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze gegevens slechts verwerkt in voorafgaande schriftelijke opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Veiligheidsscholing staat ervoor in dat zij op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken.

6. Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de AVG, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Veiligheidsscholing dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Veiligheidsscholing daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn.

7. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Veiligheidsscholing de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.

8. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

• Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; en

• Wat de (voorgestelde) oplossing is.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door Veiligheidsscholing, voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij Veiligheidsscholing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle door Veiligheidsscholing verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Veiligheidsscholing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Veiligheidsscholing houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4.Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Veiligheidsscholing zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 17. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Veiligheidsscholing en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. In afwijking van de wettelijke regels, voor zover niet in strijd met dwingend recht, zal elk geschil tussen opdrachtgever en Veiligheidsscholing worden beslecht door de Rechtbank ’s-Gravenhage.

3. Veiligheidsscholing blijft echter gerechtigd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Oplossingen op maat voor jouw bedrijf nodig?

Onze veiligheidsopleidingen kunnen worden afgestemd op jouw specifieke wensen. Samen bespreken we de wensen op basis van verplichte veiligheidscertificeringen en de bijbehorende regels.

Wij vertellen graag alles over de mogelijkheden en nemen jouw stap voor stap mee naar een op maat gemaakt product voor jouw en je collega’s.